1.022 Tiếng anh học thuật II (EAP II)

Khoá học toàn thời gian này được thiết kế để sinh viên tìm kiếm một con đường học Anh ngữ giúp họ có thể bắt đầu chương trình học cấp chứng chỉ, bằng cao đẳng hoặc bằng đại học chính quy. Đây sẽ là phần chuẩn bị rất có ích nếu sinh viên đang có kế hoạch tham gia học bất cứ chương trình nào tại một trường đại học nói tiếng Anh.

EAP II tập trung chính vào học thuật. Chương trình được thiết kế dựa trên một loạt các báo cáo và hội thảo nghiên cứu, bao gồm các kỹ năng cốt lõi như đọc và đánh giá, ghi chép nhanh, tóm tắt, trích dẫn, kỹ năng nói, nghe và sử dụng thư viện và internet.

Chương trình được thiết kế cân đối bao gồm kỹ năng đọc lướt và đọc hiểu chi tiết, đọc nhanh, đánh giá tranh luận, nghe hiểu bài giảng, thảo luận nhóm và kỹ năng thuyết trình. Cả kỹ năng viết (viết luận và tài liệu nghiên cứu) và đọc (các tài liệu học thuật khác nhau) đều được nhấn mạnh.

Các lớp học được hạn chế tối đa chỉ có 20 học viên.

Thời lượng

12 tuần

Ngày nhập học năm 2018

Ngày12 tháng 2, ngày 5 tháng 6, ngày 24 tháng 9

Yêu cầu đầu vào

Học phí

Sinh viên quốc tế

Học phí khoá học: NZ$4,200
Phí dịch vụ: NZ$50
Tổng: NZ$4,250

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

Sinh viên bản địa

Học phí khoá học: NZ$2,160
Phí dịch vụ: NZ$50
Tổng: NZ$2,210

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

*Required fields