1.020 ANH NGỮ HỌC THUẬT I (EAP I)

Khoá học toàn thời gian này được thiết kế như phần giới thiệu cho Anh ngữ học thuật II (EAP II) và giảng dạy các khái niệm cần thiết để thành công khi theo học các chương trình đại học. EAP I bao gồm phần giới thiệu các kỹ năng theo phong cách học thuật như nghe, nói, viết, nghiên cứu và thuyết trình.

Các lớp học được hạn chế tối đa chỉ có 20 học viên.

Thời lượng

12 tuần

Ngày nhập học năm 2018

Ngày12 tháng 2, ngày 5 tháng 6, ngày 24 tháng 9

Yêu cầu đầu vào

Học phí

Sinh viên quốc tế

Học phí khoá học: NZ$4,200
Phí dịch vụ: NZ$50
Tổng: NZ$4,250

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

Sinh viên bản địa

Học phí khoá học: NZ$2,160
Phí dịch vụ: NZ$50
Tổng: NZ$2,210

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

*Required fields