1.000 chương trình tiếng anh ngoại ngữ (anh ngữ tổng quát)

Khoá học Anh ngữ Tổng quát tại AIS giúp từng bước cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả của sinh viên.

Các giáo trình hiện đại theo chuyên đề và phương pháp tiếp cận tương tác trong lớp học của chúng tôi được sử dụng để hỗ trợ việc học của sinh viên trong suốt khoá học.

Sinh viên được chỉ định tham gia học các lớp học sau để đảm bảo các bạn được học tại trình độ phù hợp nhất.

Các kỹ năng

Sinh viên được tạo cơ hội sử dụng các kỹ năng đã học trong các lớp học tổng quát. Chúng tôi tập trung vào tiếng Anh “thực tế hàng ngày” với phương pháp học dựa theo chủ đề, cấp vốn từ theo từng tuần và đánh giá khả năng nói.

Lớp học thêm

Các lớp học thêm được tổ chức hàng ngày tại Trung tâm Tiếng Anh sau khi các lớp thường kết thúc. Các lớp này giúp sinh viên có cơ hội phát triển các kỹ năng cụ thể gồm kỹ năng nói, phát âm và kỹ năng nghe.

Thời lượng

1-50 tuần

Số giờ

Anh ngữ Tổng quát: 9:00 sáng – 12:00trưa
Kỹ năng Anh ngữ: 12:30 trưa – 2:10 chiều

Yêu cầu đầu vào

Học phí

Sinh viên quốc tế

Học phí này là mức phí tính theo tuần:

Toàn thời gian (25 giờ/tuần)

48 tuần hoặc hơn:      NZ$320
36 - 47 tuần: NZ$330
24 - 35 tuần: NZ$340
12 - 23 tuần: NZ$350
1 - 11 tuần: NZ$360

Bán thời gian (15 giờ/tuần)

36 wks or more     NZ$215
24 - 35 tuần: NZ$225
12 - 23 tuần::    NZ$235
1 - 11 tuần: NZ$245

Bán thời gian (10 giờ/tuần) 

36 wks or more:    NZ$145
12 - 35 wks:    NZ$155
1 - 11 wks:    NZ$165

Phí dịch vụ cho các khoá học Anh ngữ phía trên là NZ$20/nửa học phần (6 tuần)

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

Sinh viên bản địa

Học phí này là mức phí tính theo tuần.

Toàn thời gian (25 giờ/tuần):     NZ$180
Bán thời gian (15 giờ/tuần): NZ$155
Bán thời gian (10 giờ/tuần): NZ$115

Phí dịch vụ cho các khoá học Anh ngữ phía trên là NZ$20/nửa học phần (6 tuần)

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

*Required fields