การทำงานในโอ๊คแลนด์

วีซ่า

วีซ่าของฉันให้ฉันทำงานได้กี่ชั่วโมง

วีซ่านักเรียน

หากคุณมีวีซ่านักเรียน คุณจะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยได้รับค่าตอบแทนสูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และทำงานแบบเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุดที่กำหนดไว้ทั้งหมดและ / หรือในช่วงเวลาวันหยุดฤดูร้อน

วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา (แบบเปิด)

เมื่อคุณจบการศึกษาระดับ 6 หรือสูงกว่า คุณจะสามารถยื่นขอวีซ่าวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา (แบบเปิด) ซึ่งมีอายุ 1 ปีได้ วีซ่านี้อนุญาตให้คุณทำงานเต็มเวลา 12 เดือนให้กับนายจ้างในการประกอบอาชีพใดๆ แต่ถ้าคุณกำลังพิจารณาว่าจะสมัครเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร คุณต้องมุ่งหางานที่ตรงกับสาขาวิชาที่่เรียนมา วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา (แบบเปิด) เดิมเรียกว่า วีซ่าหางานของบัณฑิต)

ธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคต

อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ระบุว่าจะมีการเติบโตในอนาคตนั้นให้โอกาสประเทศนิวซีแลนด์ในการเพิ่มความเจริญรุ่งเรือง ขณะนี้ กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์กำลังต้องการผู้ประกอบวิชาชีพใน 3 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ทักษะที่จำเป็นในรายการอาชีพที่เป็นที่ต้องการ

ทักษะที่จำเป็นในรายการอาชีพที่เป็นที่ต้องการ (ESID) นั้นช่วยให้ประเทศนิวซีแลนด์หาคนที่มีทักษะได้ตรงตามความต้องการโดยการอำนวยความสะดวกในการเข้ามาของผู้ย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเติมในส่วนทักษะที่ขาดแคลนที่มีการระบุไว้

http://skillshortages.immigration.govt.nz/