1.025 การเตรียมสอบ IELTS

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เตรียมนักเรียนให้มีทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการดำเนินการสอบ IELTS ด้วยความมั่นใจและได้คะแนนระดับ 6.0 หรือสูงกว่า

โครงสร้าง IELTS

ในแต่ละสัปดาห์ของหลักสูตร 12 สัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนการสอน 23 ชั่วโมง นักเรียนจะได้รับการฝึกอบรมในการตีความและการตอบคำถามการสอบ IELTS ชั้นฝึกทักษะ (ครั้งละ 2 ชั่วโมง) จะสอนตามหัวข้อโดยครอบคลุม 5 หัวข้อหลักที่มักจะพบในการสอบ IELTS ได้แก่ สุขภาพ ปัญหาสังคม เทคโนโลยี การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา

12 สัปดาห์

วันเริ่มเรียนสำหรับปี 2018

15 มกราคม 9 เมษายน 2 กรกฎาคม และ 24 กันยายน

เงื่อนไขการรับสมัคร

ค่าธรรมเนียม

นักเรียนต่างชาติ

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร:    4,200 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ค่าธรรมเนียมทรัพยากร:    50 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
รวม:    4,250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

นักเรียนในประเทศ

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร:    2,160 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ค่าธรรมเนียมทรัพยากร:    50 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
รวม:    2,210 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

*Required fields