1.022 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 2 (EAP II)

หลักสูตรแบบเต็มเวลานี้ออกแบบสำหรับนักเรียนที่กำลังมองหาทางเดินในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ใบรับรองเอไอเอส วุฒิบัตร หรือโปรแกรมในระดับปริญญา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่มีประโยชน์มากสำหรับนักเรียนที่กำลังมองหาที่จะศึกษาโปรแกรมใด ที่สถาบันอุดมศึกษาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

EAP II เน้นการเรียนที่เข้มข้น ซึ่งออกแบบให้มีการมอบหมายงานด้านการค้นคว้าและวิจัยและสัมมนาที่จะต้องใช้ทักษะหลักด้านการอ่านและการประเมิน การจดบันทึก การสรุป การอ้างอิง การพูด การฟัง และการใช้ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต

ความสมดุลของหลักสูตรนี้รวมถึงการอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ และการอ่านอย่างเร็ว การประเมินการโต้แย้ง การฟังการบรรยายในชั้นเรียน การอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน และจะเน้นทั้งการเขียน (เรียงความทางวิชาการและงานวิจัย) และการอ่าน (ตำราวิชาการหลายประเภท)

ชั้นเรียนจะจำกัดนักเรียนไม่เกิน 20 คน

ระยะเวลา

12 สัปดาห์

วันเริ่มเรียนสำหรับปี 2018

12 กุมภาพันธ์ 5 มิถุนายน และ 24 กันยายน

เงื่อนไขการรับสมัคร

ค่าธรรมเนียม

นักเรียนต่างชาติ

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร:    4,200 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ค่าธรรมเนียมทรัพยากร:    50 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
รวม:    4,250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

นักเรียนในประเทศ

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร:    2,160 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ค่าธรรมเนียมทรัพยากร:    50 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
รวม:    2,210 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

*Required fields