1.020 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 1 (EAP I)

หลักสูตรเต็มเวลานี้ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การเรียนในระดับ EAP II และครอบคลุมแนวคิดที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในโปรแกรมในระดับอุดมศึกษา EAP 1 รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟัง การพูด การเขียนเชิงวิชา การค้นคว้า และการนำเสนอผลงาน

ชั้นเรียนจะจำกัดนักเรียนไม่เกิน 20 คน

ระยะเวลา

12 สัปดาห์

วันเริ่มเรียนสำหรับปี 2018

12 กุมภาพันธ์ 5 มิถุนายน และ 24 กันยายน

เงื่อนไขการรับสมัคร

ค่าธรรมเนียม

นักเรียนต่างชาติ

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร:    4,200 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ค่าธรรมเนียมทรัพยากร:    50 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
รวม:    4,250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

นักเรียนในประเทศ

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร:    2,160 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ค่าธรรมเนียมทรัพยากร:    50 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
รวม:    2,210 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

*Required fields